Charleston v. Portageville (February 10)

Saturday, February 11, 2012
By Brent Shipman

Charleston defeated Portageville 90-43 on Friday.