Charleston v. Portageville (February 8)

Saturday, February 9, 2013
By Brent Shipman

Charleston defeated Portageville 97-49 on Friday at Charleston High School.