Scott City v. Charleston (September 9)

Saturday, September 10, 2016
By Brent Shipman

Scott City defeated Charleston 29-28 Friday at Scott City School.